The Cyborgs wystąpią w Bugsy!

rok temu
15 września 2017, godzina 19:00
The Cyborgs to blues w wyda­niu, jakiego się nie spodziewa­cie. Duet z Włoch choć sięga do korzeni tego gatunku, nie boi się ekspery­men­tować. Ich każ­do­ra­zowy wys­tęp jest rodza­jem performance’u, a przy okazji świetną okazją do zabawy i podzi­wia­nia muzy­cznego kun­sztu. Ten ostatni robi niemałe wraże­nie – pokazuje przede wszys­tkim, że zaled­wie dwóch muzyków może dys­ponować umiejęt­noś­ci­ami i pow­erem dziesię­cioosobowego zespołu. Goś­cie z Flo­rencji fun­dują pub­liczności ostre i dynam­iczne blue­sowe granie z uży­ciem gitar, perkusji, klaw­iszy i syn­teza­torów. Swoim image chcą poza tym pokazać, że tech­nolo­gia, która zawład­nęła światem prowadzi człowieka nieuchron­nie w kierunku autode­strukcji.
Grupa pod­czas kon­certu w Bugsy’s zaprezen­tuje swój nowy, trzeci już album w kari­erze – „Extreme Boo­gie”. Muzycy dali się poz­nać szer­szej pub­liczności pod­czas poprzed­nich tournée po Europie i Kanadzie. Mają na swoim kon­cie liczne udane sup­porty, cho­ci­ażby przed wys­tę­pami takich gigan­tów estrady, jak Bruce Spring­steen, Deep Pur­ple, Eric Sar­di­nas, John Mayal czy Iggy Pop & The Stooges.
Sobotni kon­cert pro­ponu­jemy Państwu jako formę uczczenia Między­nar­o­dowego Dnia Bluesa, który wypada naza­jutrz. Warto przyjść tym bardziej, że wrze­sień to miesiąc bluesa.

Bilety w cenie 40 zło­tych.

Więcej o zes­pole pod linkami:

www​.the​cy​borgs​.it
www​.face​book​.com/​t​h​e​c​y​b​o​r​g​s​b​oogie
www​.twit​ter​.com/​t​h​e​c​y​borgs

YouTube:
www​.youtube​.com/​watch
www​.youtube​.com/​watch
www​.youtube​.com/​watch
www​.youtube​.com/​watch
www​.youtube​.com/​watch
Zapraszamy!
Więcej informacji o tym wydarzeniu