Jazz na funkowym gruncie - Wojtek Justyna TreeOh! (NL)

rok temu
19 października 2017, godzina 20:00
JAZZ NA FUNKOWYM GRUN­CIE

Wojtek Justyna TreeOh! – między­nar­o­dowy zespół gitarzysty i kom­pozy­tora Wojtka Justyny powraca do Pol­ski z jeszcze więk­szą energią, niosąc ducha europe­jskiego jazz-​funku z domieszką world music. Na szes­nastu kon­cer­tach składa­ją­cych się na tegoroczną jesi­enną trasę muzycy zaprezen­tują się w zupełnie nowym reper­tu­arze obe­j­mu­ją­cym autorskie utwory Wojtka i napisane wspól­nie przez wszys­t­kich członków zespołu na ich drugą płytę, która ukaże się w marcu 2018 r. Będzie to ich piąte turneé po Polsce, pod­czas którego zaser­wują imponu­jącą por­cję dynam­icznej muzyki o fas­cynu­jącej ryt­mice i intrygu­ją­cych melo­di­ach, wzbo­ga­conej żywiołowymi improw­iz­a­c­jami i wartkim dialo­giem muzy­cznym między instru­men­tal­is­tami. Ich debi­u­tancki krążek Def­i­nitely Some­thing z 2015 r. został entuz­jasty­cznie przyjęty przez recen­zen­tów muzy­cznych i pub­liczność, której sym­pa­tię muzycy bez trudu zdoby­wają sobie pory­wa­ją­cymi kom­pozy­c­jami i niepow­tarzal­nym kli­matem swoich kon­certów.

Wys­tąpią:

Wojtek Justyna (Polska/​Holandia) – gitara
Daniel Lot­ters­berger (Aus­tria) – gitara basowa
Alex Bernath (Niemcy) – perkusja
Diogo Car­valho (Por­tu­galia) – perkusjon­a­lia

FACE­BOOK: www​.face​book​.com/​w​o​j​t​e​k​j​u​s​t​y​n​a​music
INSTA­GRAM: www​.insta​gram​.com/​w​o​j​t​e​k​j​u​styna
TWIT­TER: www​.twit​ter​.com/​w​o​j​t​e​k​j​u​styna
YOUTUBE: www​.youtube​.com/​u​s​e​r​/​y​u​s​styna
BAND­CAMP: www​.wojtekjusty​na​treeoh​.band​camp​.com
WEB: www​.wojtekjustyna​.com
Zapraszamy!
Więcej informacji o tym wydarzeniu