EABS na festiwalu Teatralna Maszyna Pszczyna

9 miesięcy temu

Sob­ota, 2 czer­wca, godz­ina 22:00

Bugsy’s Music Restau­rante Kon­cert EABS

www​.eabs​.pl

W ostat­nich lat­ach coraz wyraźniejsza jest „zmi­ana warty” w jazzie, czego dowo­dem jest pop­u­larność artys­tów zza oceanu takich jak Robert Glasper, Kamasi Wash­ing­ton czy zespołu Bad­Bad­Not­Good. Również w Europie można mówić o nowej fali czy wręcz o rene­san­sie jazzu, którego przed­staw­icielami są zbier­a­jący coraz więk­sze uznanie i rozgłos bry­tyjscy muzycy jak Yussef Kamaal, Shabaka Hutch­ings, Ruby Rush­ton oraz Moses Boyd.

Takim też skła­dem jest wrocławski septet EABS, który kon­tynu­uje trady­cję pol­skiej szkoły jazzu, wymyka­jąc się równocześnie wielu brzmieniowym schematom i prezen­tu­jąc zupełnie nowe pode­jś­cie, prze­ci­w­staw­ia­jąc się utar­tym muzy­cznym stan­dar­dom. Zespół jest odpowiedzią na powiew wia­tru płynącego z Los Ange­les przez Lon­dyn nad samą Odrę. Do Wrocławia.

Debi­u­tancki krążek EABS, pt. „Rep­e­ti­tions (Let­ters to Krzysztof Komeda)” w całości poświę­cony jest twór­c­zości leg­endy pol­skiego jazzu — Krzyszto­fowi Komedzie. Tego wybit­nego kom­pozy­tora nikomu nie trzeba przed­staw­iać. Jego twór­c­zość do dnia dzisiejszego inspiruje młodych twór­ców, czego najlep­szym przykła­dem jest i ten album.

Okres „post-​komedowski” zaowocował wieloma hoł­dami dla artysty w postaci najroz­mait­szych krążków, na których wielokrot­nie zin­ter­pre­towano najsłyn­niejsze utwory leg­en­darnego jazzmana. „Rep­e­ti­tions” to anal­iza twór­c­zości artysty z lat 19621967. To powtórka Kom­edy mniej znanego, a zarazem dogłęb­niej zbadanego.

teatral​na​maszyna​.pl/​r​e​p​e​r​t​u​a​r​/eabs” class=„btn usp”>Zobacz szczegóły

teatral­na­maszy­nap­szczyna #maszyn­abezucha #weźlaskę­doteatru #płacęza­sz­tukę #pay­whaty­ouwant #biletnakaucję