Andrzej Korycki i Dominika Żukowska

2 lata temu

27 sty­cz­nia 2017, godz­ina 20:00

Bal­lady na dwa serca…”Andrzej Korycki i Dominika Żukowska
Uwaga ilość miejsc ogranic­zona
miejsca na krzesłach 40
przy sto­liku 45 (miejsca przy sto­liku można kupić tylko w Bugsy )
tubilety​.pl/​w​y​d​a​r​z​e​n​i​a​/​k​o​n​c​e​r​t​y​/​p​s​z​c​z​y​n​a​,​b​u​g​s​y​s​-​s​-​m​u​s​i​c​-​r​e​s​t​a​u​t​a​n​t​e​,​w​l​a​d​y​s​l​a​w​a​-​l​o​k​i​e​t​k​a​-​2​/​801​,​b​a​l​l​a​d​y​-​n​a​-​d​w​a​-​s​e​r​c​a​-​a​n​d​r​z​e​j​-​k​o​r​y​c​k​i​-​i​-​d​o​m​i​n​i​k​a​-​z​u​k​owska

Andrzej Korycki, członek leg­en­darnego zespołu „Stare Dzwony”, od początku lat 80-​tych wykon­awca
współczes­nych piosenek żeglars­kich. W świeciemuzy­cznym zasłynął przede wszys­tkim jako twórca
utworów: „Magda”, „Yacht Rock&Roll”, „Struna za struną”, „Chci­ałem być żeglarzem”, „Fale”, „Byle
dalej”, „Załoga”, „Cyk­lady”, „Rejs taw­erną”, „Plas­terek cytryny i ja”. Charyz­maty­czny wirtuoz głosu i gitary, w ujmu­jący sposób zjed­nu­jący sobie ludzi, pasjonat,który w niepow­tarzalny sposób ukrad­kiem prze­myca do muzyki spokój i ciszę. Obec­nie Andrzej wys­tępuje w due­cie z Dominiką Żukowską, z którą wspól­nie śpiewa utwory autorskie, trady­cyjne pieśni o morzu oraz współczesne pieśni kubryku.
Pon­adto duet od lat fas­cynuje się reper­tu­arem trzech wybit­nych postaci bal­lady rosyjskiej: Bułata Okudżawy, Włodz­imierza Wysock­iego oraz Żanny Biczewskiej, których to twór­c­zość wyróż­nia się dużą emocjon­al­noś­cią oraz wymownoś­cią tek­stów, które w ujmu­jący sposób opisują to, co w życiu często trudno wyrazić słowami…
Pasja Andrzeja Koryck­iego do pieśni wspom­ni­anych artys­tów zrodz­iła się w lat­ach 80-​tych – w cza­sach Fes­ti­walu Piosenki Radzieck­iej w Zielonej Górze, na którym to jego inter­pre­tacje bal­lad rosyjs­kich zostały nagrod­zone Samowarem. Pod­czas kon­certów – zarówno po rosyjsku, jak i w pol­s­kich tłu­maczeni­ach – duet wyśpiewuje wiele wzrusza­ją­cych bal­lad tych artys­tów, takich jak: „Mod­l­itwa”, „Pożeg­nanie Pol­ski”, „Alek­sander Siergiejew­icz Puszkin”, „Piosenka o piechocie”, „Niebieski balonik”, „Droga na Smoleńsk”, „Pieśń gruz­ińska”, „Ostatni trole­jbus”, „Trzy miłości”, „Reinkar­nacja”, „Konie”, „Włóczęga”, „O мой cынок”, „Koza­cka przy­powieść”, „Миленький ты мой”, ” Эх загулял…„
Wykon­awcy, wyśpiewu­jąc rosyjskie pieśni, zabier­ają pub­liczność w świat wspom­nień i wzruszeń. Bal­lady te naw­iązują do słowiańskiej wrażli­wości i kul­tury, dzięki czemu mimo upły­wa­jącego czasu, nie tracą na swej pop­u­larności i zawsze zna­j­dują sze­roką rzeszę odbiorców

Zapraszamy!

Więcej infor­ma­cji o tym wydarzeniu