Dagadana w Pszczynie

2 lata temu

4 marca 2017, godz­ina 20:00

DAGADANA już od ośmiu lat znakomi­cie łączy ele­menty kul­tury ukraińskiej i pol­skiej za pomocą jazzu, elek­tron­iki czy world music. Tym razem zespół zwró­cił się w stronę dziś już nieco zapom­ni­anej muzyki ludowej. Na nowej pły­cie znalazły się trady­cyjne piosenki z różnych regionów Pol­ski (m.in. z Kurpi­owszczyzny i Wielkopol­ski), ludowe pieśni ukraińskie i łemkowskie, a także jeden wyjątkowy utwór nagrany po chińsku wspól­nie z poz­nanym w Pekinie zespołem North Lab. Trzon nowego albumu „Merid­ian 68” stanowią ludowe piosenki z Pol­ski i Ukrainy. Artyści inspiracji szukali w różnych źródłach: u swoich blis­kich, pod­czas warsz­tatów muzyki etnicznej, w książkach. Z kolei wschodni kierunek to wynik spotka­nia z niezwykłymi muzykami: Has­si­bagenem z Mon­golii i Aiys Songiem z Chin pod­czas wiz­yty zespołu w Pekinie. „Do Chin po raz pier­wszy dotar­liśmy przy okazji przy­go­towań do Euro 2012.

Debi­u­tancka płyta „Maleńka” zyskała uznanie mediów oraz opin­iotwór­czych postaci świata kul­tury, a Pro­gram III Pol­skiego Radia udzielił jej swo­jego patronatu. Zespół został też nomi­nowany do Fry­deryków 2011 w dwóch kat­e­go­ri­ach: Album Roku Folk/​Muzyka Świata oraz Fono­graficzny Debiut Roku (w pier­wszej kat­e­gorii udało się zdobyć stat­uetkę). Ich drugi album – „Dlaczego nie” był nomi­nowany do Fry­deryków 2012 w kat­e­gorii Album Roku Folk/​Muzyka Świata. Trze­cia płyta – „List do Ciebie” (z poezją Janusza Różewicza) – spotkała się z uznaniem środowiska muzy­cznego i lit­er­ack­iego.

„Merid­ian 68”, była najwyżej oce­nionym (#48) pol­skim albumem w ramach rocznego pod­sumowa­nia World Music Charts Europe – czyli selekcji najlep­szych płyt world music typowanych przez dzi­en­nikarzy radio­fonii pub­licznych w Europie. Do tego doda­jmy sza­leńczą trasę kon­cer­tową po świecie, sukcesy w Chi­nach.

Zespół ceni sobie bliski kon­takt z pub­licznoś­cią. Pokazali to nie raz gra­jąc w Pszczynie. Tym razem przy­by­wają z najnowszą płytą.
Przyjdź­cie koniecznie!

Daga Gre­gorow­icz – wokal, elek­tron­ika
Dana Vyn­nyt­ska – wokal, instru­menty klaw­is­zowe
Mikołaj Pospieszal­ski – wokal, kon­tra­bas
Bar­tosz Nazaruk – perkusja
Bilety w przed­sprzedaży 35 W dniu kon­certu 45

Zapraszamy!

Więcej infor­ma­cji o tym wydarzeniu