Wojtek Mazolewski Trio 26.02, Bugsy's Jazz Club, Pszczyna

2 lata temu
26 lutego 2017, godzina 20:00
Trio założone przez Wojtka Mazolewskiego wspól­nie z Asią Dudą i Marka Pospieszal­skim to surowa dawka free impro­vi­sa­tion w opar­ciu o wspólne poszuki­wa­nia, natch­nienia i dyskusje. Za tram­polinę do swych skoków w niez­nane oraz inspiracje, służyć będą muzykom kom­pozy­cjie mis­trzów jazzu oraz własne kom­pozy­cje.
Zespół wys­tąpi w Bugsy’s Jazz Club w składzie:

Joanna Duda – instru­menty klaw­is­zowe
Marek Pospieszal­ski – sak­so­fon
Wojtek Mazolewski – bas

Ilość bile­tow ogranic­zona!!!

Miejsce: Bugsy’s Jazz Club
ul. Władysława Łok­i­etka 2, 43200 Pszczyna
Data: 26.02.2017
Godz­ina: 20:00
Bilety: 50 zl przed­sprzedaż /​60 zł w dniu kon­certu

„Mazolewski zre­defin­iował jaz­zową formę i nadał jej nowoczesny ksz­tałt oraz otworzył słuchacza na, do tej pory uznawaną za her­me­ty­czną, odmi­anę muzyki. Oswoił jazz i wprowadził go na listy prze­bo­jów, telewiz­yjne ekrany oraz … łamy prasy pop­u­larnej.”

Gazeta Wybor­cza

Jego muzy­czne dzi­ała­nia dały początek boomu pol­skiej muzyki jaz­zowej na początku XXI wieku, a niekon­wencjon­alna, jak na warunki sceny rodz­imego jazzu akty­wność, wpłynęła na nową lokaliza­cję tego gatunku muzy­cznego w świado­mości przede wszys­tkim młodego słuchacza.

Muzy­czny part­ner m.in. Pete’a Ware­hama, Den­nisa Gon­za­lesa, Tima Berne, Tomasza Stańko, Johna Zorna, Petera Kowalda , Tymona Tymańskiego, Jerzego Maz­zolla, Olo Wal­ick­iego, Andrzeja Smo­lika, Mikołaja Trza­ski, Marcina Maseck­iego, Wojtka Waglewskiego, Lecha Jan­erki, Fisza, Emade oraz wielu innych. Autor muzyki fil­mowej i teatral­nej. Prowadzi autorską audy­cję w Pol­skim Radio oraz w Chilli Zet. Lau­reat prestiżowych nagród muzy­cznych, prezen­tuje nowe oblicze pol­skiego jazzu w Europie, Ameryce Połud­niowej i Japonii.

Prowadząc swój sztan­darowy zespół Pink Freud, wydał w 2007 roku w Uni­ver­sal Music Pol­ska album zaty­tułowany „Punk Freud”, rozpoczy­na­jąc tym samym przełom w recepcji jazzu w Polsce, którego echa brzmią do dziś. Potem, w 2008 roku, dokonu­jąc charak­terysty­cznej dla siebie volty, wydał, w tej samej wytwórni, płytę „Grzy­bo­branie”, nowoczesną wari­ację na temat klasyka pol­skiego jazzu, „Wino­bra­nia” Zbig­niewa Namysłowskiego. W między­cza­sie naw­iązał współpracę w numer jeden rodz­imego hip hopu, tande­mem Fisz Emade i wydał z nimi, jako Bassis­ters Orches­tra, płytę pod tym samym tytułem. W 2009 r. zmienił skład osobowy Pink Freud oraz Wojtek Mazolewski Quin­tet i otworzył nowy rozdział swo­jej muzy­cznej biografii. „Mon­ster of Jazz”(2010), „Horse and Power”(2012), „Smells Like Tape Spirit” (2012), “Wojtek w Czechosłowacji” (2012) to albumy, które odniosły nie tylko sukces wydawniczy, ale przede wszys­tkim zaowocow­ały trasami kon­cer­towymi w m.in. Japonii, Meksyku, Maroko, Niem­czech, Aus­trii, Bel­gii, Francji, Por­tu­galii, Stanach Zjed­noc­zonych, Włoszech, Węgrzech, Szwecji, Słowenii, Słowacji, Czechach, Ukrainie, Rumunii.
Zapraszamy!
Więcej informacji o tym wydarzeniu