Konkurs urodzinowy!

2 lata temu
14 marca 2017, godzina 18:00
Konkurs urodzi­nowy Bugsy!

23 lata. Trzeba przyz­nać, że to liczba kom­plet­nie nijaka (nie obraża­jąc rówieśników). Brakuje jeszcze trochę do sre­brnej 25., za to osiem­nastka już dawno za nami, okrąg­lutka dwudzi­estka również. Z drugiej strony, gdzie tam do 30., a tym bardziej do 40., po której to podobno zaczyna się prawdziwe życie. 22 też jakoś ład­niej wyglą­dało, zde­cy­dowanie lep­iej dopa­sowane i zgrane. By nie wspom­nieć o zac­nej licz­bie 69, którego to wieku każdemu dożyć życzymy.

Żebyś­cie więc przy­pad­kiem nie pom­inęli faktu, że Bugsy obchodzi w tym roku 23. urodziny, przy­pałę­tała się inna liczba, szumna i ele­gancka – 500, mianowicie. Tyle kon­certów przeżyła nasza kam­er­alna scena na Łok­i­etka 2!

Konkurs urodzi­nowy ma z tej przy­czyny charak­ter typowo muzy­czny. :)

Pytania-​zadania konkur­sowe będą 3, bo podobno aku­rat ta liczba to kwin­tes­encja har­monii, porządku i ładu. :)

1. Jak nazywa się i skąd pochodzi wirtuoz gitary, który zwykł pojaw­iać się w Bugsy w czwartkowe wiec­zory (po raz kole­jny ma nas odwiedzić w kwiet­niu).
2. Na czyim kon­cer­cie została zro­biona fotografia, której frag­ment zna­j­duje się na zdję­ciu tego wydarzenia? (kliknij zdję­cie wydarzenia, a wtedy wyświ­etli się ono w pełnym rozmi­arze:))
3. Wymień jak najwięcej artys­tów sceny muzy­cznej, spośród tych, którzy zagrali w Bugsy w ciągu całych 23 lat.
Jak nietrudno się domyślić rozstrzy­ga­jąca będzie odpowiedź na pytanie nr 3, pyta­nia 1 i 2 potrak­tu­j­cie jako elim­i­nacje :)
A teraz nagrody!

Miejsce 1: Całoroczna, pod­wójna wejś­ciówka na WSZYS­TKIE kon­certy w Bugsy, jakie odbędą się od 24 marca do marca 2018.
Miejsce 2: Pod­wójna wejś­ciówka na 6 wybranych kon­certów, które odbędą się w Bugsy w ciągu roku, licząc od marca 2017.
Miejsce 3: Kolacja dla dwóch osób z wybraną muzyką w tle.

By wygrać!

Odpowiedzi prześlij do nas w wiado­mości pry­wat­nej na Face­booku, do 21 marca włącznie, do godziny 00:00. Roz­pa­tru­jemy tylko kom­pletne zgłoszenia. Wyniki poz­na­cie 23 marca 2017, czyli w przed­dzień kon­certu urodzi­nowego. :)

Powodzenia!

Reg­u­lamin konkursu:

Orga­ni­za­torem konkursu jest Bugsy’s Jazz Club (Pszczyna, ul. Łok­i­etka 2). Orga­ni­za­torem konkursu nie jest Face­book – por­tal nie ponosi odpowiedzial­ności za dzi­ała­nia orga­ni­za­tora. Konkurs ten nie jest loterią. Ma charak­ter otwarty – każdy może wziąć w nim udział.
Rozpoczę­cie konkursu: 14 marca 2017.
Zakończe­nie konkursu: 21 marca 2017, o północy.
Ogłosze­nie wyników: 23 marca.
Wyniki zostaną ogłos­zone na stronie FB Bugsy. Szczegóły doty­czące wyko­rzys­ta­nia nagród poz­na­cie w pry­wat­nych wiadomościach. :)
Zapraszamy!
Więcej informacji o tym wydarzeniu