Scena muzyczna attention please! Teatralna Maszyna Pszczyna 2017

2 lata temu
16 czerwca 2017, godzina 17:00
Scena muzy­czna atten­tion please! w ramach Teatralna Maszyna Pszczyna 2017, zagrają:

SALK
Sam­bor
Gyp­syandtheacidqueen
Son­bird
Jabłonka
run­for­rest

Szczegółowy har­mono­gram kon­certów zostanie podany niebawem!Fes­ti­wal TEATRALNA MASZYNA PSZCZYNA, w swo­jej szóstej odsłonie, odnosi się do rdzenia tem­aty­cznego, wywodzącego się z dwóch aspek­tów: his­to­rycznego oraz, w kon­sek­wencji, reper­tu­arowego. We współczes­nej his­torii miasta, odno­towano pewien zabawny, pełen roman­tyzmu wan­dal­izm. Na jed­nej z kamienic pojaw­iło się graf­fiti o treści: „Pszczyna żąda dostępu do morza!”. Uznano to za buńczuczne, ale nie bezpod­stawne prag­nie­nie Śląza­ków do zaślu­bin z morzem. Aspekt reper­tu­arowy wynika już bezpośred­nio z tej krótkiej, bar­wnej his­torii miejskiej.

Dzięki połąc­zonym siłom atten­tion please!, fes­ti­walu Teatralna Maszyna Pszczyna oraz kul­towego na Śląsku klubu Bugsy’s Music Restau­rante, między 16 a 18 czer­wca na sce­nie atten­tion please! zaprezen­tują się: SALK – trio, które zabiera słuchaczy w inny świat, który można posłuchać, ale też dotknąć i poczuć, Sam­bor – pro­jekt osad­zony w nur­cie elek­tron­icznej alter­natywy, który aktu­al­nie pro­muje swój trzeci album „Umbra”, Gypsy and the Acid Queen – artysta, który wyko­rzys­tu­jąc tech­nikę loopowa­nia dźwięków, gitary, instru­men­tów elek­tron­icznych i wokalu, sam tworzy brzmie­nie całego zespołu, wprowadza­jąc słuchaczy w hip­no­ty­czny trans, Son­bird – grupa, która mimo młodego wieku pięknie potrafi opowiadać o emoc­jach i przekładać je na muzykę, Jabłonka – której muzyka sil­nie inspirowana jest trip hopem oraz bry­tyjską perłą lat dziewięćdziesią­tych oraz run­for­rest – artysta, który wymyka się z narzu­conych ram, a jakość i dojrza­łość jego poezji są bardzo dobrze ugrun­towane jak na tak młody wiek, podob­nie z jego śpiewem i panowaniem nad głosem.
Zapraszamy!
Więcej informacji o tym wydarzeniu