Bugsy’s Concerts – Nagłośnienie, oświetlenie oraz organizacja imprez

Wszys­tko co robimy, robimy profesjonalnie

Firma Bugsy’s Con­certs jest nieroz­er­wal­nie związana z Restau­racją Bugsy’s , która od lat słynie z fan­tasty­cznych kon­certów i niesamowitej atmosfery.

Spec­jal­noś­cią Firmy jest nagłośnie­nie i oświ­etle­nie obiek­tów zamknię­tych, w tym także koś­ciołów, małych oraz śred­niej wielkości plenerów.

Nagłośnil­iśmy wiele kon­certów, imprez masowych i przed­staw­ień teatral­nych, w tym między innymi kon­certy takich wykon­aw­ców jak: Poluc­janci, Voo Voo, Glob­trot­ters, Jose Tor­res, Nipi Noya, Ston­hange, Ewa Uryga, Tur­nicki, Dorota Miśkiewicz, Hen­ryk Miśkiewicz, Włodz­imierz NahornYi Anna Ser­afińska, Janusz Stro­bel, Grze­gorz Kapołka, Cezary Kon­rad, Woj­ciech Karo­lak, Car­los John­son, Steve Hooks; Hiram Bullock,

Nagłośnie­nie

Sys­tem lin­iowy renomowanej firmy, po 12 wiszą­cych kol­umn na stronę o łącznej mocy przekracza­jącej 18 kW. Sys­tem odsłuchów składa­jący się z 12 kol­umn odsłu­chowych lub więcej (w razie potrzeby) oraz z osob­nego stołu mon­i­torowego zna­j­du­jącego się na sce­nie, co zapewni odpowiedni kom­fort muzykom. Mikro­fony uży­wane przez nas to: Shure, Sennheiser, AKG, Audix, Audio Technica

Oświ­etle­nie

  • Par 64 LED kolor 24 szt.
  • Par 64 100028 szt.
  • Oświ­et­lacze punk­towe 12003 szt.
  • Głowy Klay Paky stage zoom 12006 szt.
  • Odpowied­niej jakości ekran ledowy dos­tosowany do warunków

Zapew­ni­amy wyk­wal­i­fikowany per­sonel w odpowied­niej ilości.
Na stałe współpracu­jemy z dobrymi akustykami a lata doświad­czeń spraw­iły, że nasze pro­dukcje są na bardzo dobrym poziomie i zgodne ze sztuką zawodu.

Bugsy’s posi­ada dobre ref­er­encje od takich zespołów jak np. Voo-​Voo.

Nagłośnil­iśmy wiele kon­certów imprez masowych i przed­staw­ień teatral­nych w tym między innymi kon­certy takich wykon­aw­ców jak: Voo Voo, Glob­trot­ters, Jose Tor­res, Nipi Noya, Stone­hange, Maciej Maleńczuk, Grupa Fur­mana, Nocna Zmi­ana Bluesa, KSU, Ewa Uryga, Turnioki, Dorota Miśkiewicz, Hen­ryk Miśkiewicz, Lech Jan­erka, Włodz­imierz Nahorny i Anna Ser­afińska, Janusz Stro­bel, Grze­gorz Kapołka, Cezary Kon­rad, Marek Napi­urkowski, Woj­ciech Karo­lak, Car­los John­son, Steve Hooks, Hiram Bul­lock, Iza Zając, Tesco Value, Avo­cado, Vadim Brod­ski, Łukasz i Paweł Golec, Que Passa, Karim­ski Club, Pili­chowski Band i wielu innych.

Real­i­zowal­iśmy nagłośnienia na imprezach masowych takich, jak: – fes­ti­wale, wyś­cigi kolarskie, fes­tyny, zawody sportowe, WOŚP – przed­staw­ienia teatralne z udzi­ałem znanych pol­s­kich aktorów m.in Jerzy Stuhr, Piotr Machal­ica, Andrzej Grabowski, Krzysztof Kol­berger, Joanna Szczep­kowska, Anna Seniuk – kabare­tach: GRUPA MOCARTA, NOŁNEJM, MUMIO, GRUPA RAFAŁA KMITY, MADE IN CHINA.

Firma Bugsy’s Con­certs przygotowuje:

Kon­fer­encje i prezentacje

Przy tego typu imprezach firma nasza kładzie dodatkowy nacisk na este­tykę wykony­wanej usługi, zwracamy uwagę by kable były poukładane, urządzenia czyste i niepoobi­jane, ekipa nagłaś­ni­a­jąca odpowied­nio ubrana;

Banki­ety, imprezy hotelowe

oświ­etle­nie sal banki­etowych, kon­fer­an­sjerów czy podświ­etle­nie stołów i cateringu nie stanowi żad­nego prob­lemu – posi­adamy sze­roka gamę nowoczes­nych urządzeń oświ­etle­niowych przez­nac­zonych do wnętrza lokali hotelowych i innych, często nis­kich i niezbyt prze­stron­nych; uży­cie odpowied­niego oświ­etle­nia pozwala na stworze­nie odpowied­niej atmos­fery i niepow­tarzal­nego klimatu;

Pokazy mody

posi­adamy kon­strukcje alu­min­iową, której uży­cie pozwala na równomierne rozłoże­nie oświ­etle­nia wzglę­dem wybiegu i dobre wyek­sponowanie modelek;

Kon­certy, duże eventy

zre­al­izu­jemy dla Państwa oświ­etle­nie każdego wys­tępu estrad­owego, scenografii czy architek­tury w plen­erze, jak i w pomieszcze­niu zamknię­tym. Połącze­nie oświ­etle­nia efek­towego, laserów i efek­tów spec­jal­nych pozwala na stworze­nie nieza­pom­ni­anego wid­owiska dla najbardziej wyma­ga­ją­cych klientów;

Pełen zakres usług

Jesteśmy w stanie zapewnić kom­plek­sową obsługę techniczną:wynajęcie oświ­etle­nia, podestów scenicznych, nagłośnienia, mul­ti­mediów, kon­strukcji alu­min­iowych, zadaszenia, agre­gatów prą­dotwór­czych, aż po kom­plek­sową pro­dukcję od a do z.

Zawsze zapew­ni­amy obsługę na najwyższym poziomie

Każdą ofertę dos­tosowu­jemy do zakładanego budżetu.
Ofer­owany sprzęt jest włas­noś­cią firmy Bugsy’s Con­certs.
Oferta nasza obe­j­muje również wyna­jem poje­dynczych ele­men­tów nagłośnienia.

Koszt obsługi imprezy uza­leżniony od wyma­gań tech­nicznych, mocy, miejsca i czasu trwa­nia imprezy.

Zapy­taj o ofertę