Informacje dla zespołów

Zasady pro­mocji koncertu:

Wydarze­nie na Facebooku

Przyśli­j­cie do nas infor­ma­cje o zes­pole: – tekst, który możemy wyko­rzys­tać w opisie wydarzenia – logo zespołu, zdję­cie, które możemy wyko­rzys­tać jako top wydarzenia

Wydarze­nie na Face­booku tworzymy my – czyli Bugsy’s

Potem udostęp­ni­amy je wszyscy, tak aby dotarło do najwięk­szej liczby odbiorców.

Pamię­ta­j­cie, aby brać akty­wny udział w pro­mocji tego wydarzenia (udostęp­niać, klikać Lubię to, a przede wszys­tkim dodawać komen­tarze, zdję­cia, filmy)

Wydarze­nie z Face­booka jest też automaty­cznie pub­likowane na naszej stronie.

Zobacz: Kon­takt

Newslet­ter

Z naszej strony wysyłamy newslet­ter.

Zad­ba­j­cie o to, żeby do niego zapisało się jak najwięcej Waszych fanów.

Bilety Online

Mamy możli­wość uru­chomienia rez­erwacji biletów przez inter­net, współpracu­jemy z por­talem bile​ty24​.pl

Skon­tak­tuj się z nami!